Algemene Voorwaarden

1. Begripsbepalingen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “PLANET NINE B.V. ”: PLANET NINE B.V. BV, besloten vennootschap naar Nederlands recht, geregistreerd onder nummer 72978074 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, alsmede haar handelsmerken AdSkills, Diva World Wide, en Moon Discovery.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Opdrachtgever”: de rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die voor zichzelf, dan wel middellijk en/of onmiddellijk ten behoeve van een derde, een overeenkomst sluit met PLANET NINE B.V. , anderszins een relatie met PLANET NINE B.V. aangaat of het voornemen daartoe kenbaar heeft gemaakt;

2. Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door PLANET NINE B.V. , op bevestigingen en intentieverklaringen, alsmede op alle overeenkomsten tussen PLANET NINE B.V. en opdrachtgever, tenzij en voor zover partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever worden gehanteerd gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door PLANET NINE B.V. zijn aanvaard.

2.3 Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van PLANET NINE B.V. geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen, overeenkomsten alsmede de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.

2.4 Indien een of meer afzonderlijke bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst tussen PLANET NINE B.V. en opdrachtgever ongeldig blijken te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden aan noch die van de overeenkomst zelf, waarvan de algemene voorwaarden onderdeel uitmaken. Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

3. Offertes en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van PLANET NINE B.V. , in welke vorm dan ook gedaan en welk onderwerp dan ook betreffende, zijn geheel vrijblijvend en gelden slechts voor de duur die in de aanbiedingen/offertes is aangegeven en bij gebreke daarvan voor ten hoogste tien werkdagen nadat zij door PLANET NINE B.V. zijn gedaan dan wel verstuurd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 Een overeenkomst komt definitief tot stand na ontvangst door PLANET NINE B.V. van een door haar aan opdrachtgever verstrekte orderbevestiging en de daarbij behorende bijlagen, ondertekend door opdrachtgever. Wijzigingen in de orderbevestiging zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door PLANET NINE B.V. geaccordeerd.

3.3 Opdrachtgever die ten behoeve van een derde een overeenkomst met PLANET NINE B.V. aangaat, wordt geacht mede voor deze derde te hebben ondertekend en dient er voor in te staan dat die derde deze voorwaarden kent en accepteert. In de overeenkomst dient de naam van de derde te worden vermeld. Indien opdrachten worden verstrekt en/of relaties met PLANET NINE B.V. worden aangegaan middels een derde, wordt zowel degene ten wiens behoeve de opdracht wordt verstrekt en/of de relatie wordt aangegaan als bedoelde derde aangemerkt als opdrachtgever en zijn zij beide hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of relatie met PLANET NINE B.V.

3.4 Indien door PLANET NINE B.V., op verzoek van opdrachtgever, een begin van uitvoering is gemaakt aan een door PLANET NINE B.V. aan de desbetreffende opdracht¬gever gedane aanbieding wordt de opdrachtgever geacht – vanaf de datum van het begin van uitvoering – met PLANET NINE B.V. een overeenkomst te zijn aangegaan conform de daartoe door PLANET NINE B.V. gedane aanbieding.

3.5 Indien mondeling en/of telefonisch opdrachten door PLANET NINE B.V. worden geaccepteerd, waaronder mede wordt begrepen wijziging(en) in een bestaande opdracht of de uitvoering daarvan, berust het risico van fouten in de uitvoering als gevolg van (mogelijke) misverstanden omtrent aard en omvang van de opdracht bij opdrachtgever.

4. Overdracht rechten

4.1 Rechten en verplichtingen die opdrachtgever jegens PLANET NINE B.V. heeft zijn strikt persoonlijk en kunnen noch geheel noch gedeeltelijk worden overgedragen of afgestaan aan derde(n), behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van PLANET NINE B.V.

5. Contractsduur

5.1 Een overeenkomst wordt, tenzij nader schriftelijk overeengekomen, gesloten voor de in de orderbevestiging of bij gebreke daarvan in de offerte van PLANET NINE B.V. vermelde periode en vervalt na afloop van die periode van rechtswege. Deze voorwaarden blijven ook na beëindiging van de overeenkomst van toepassing voor zover het gedragingen van opdrachtgever of PLANET NINE B.V. betreft die noodzakelijk voortvloeien uit een behoorlijke nakoming/uitvoering van de overeenkomst.

5.2 PLANET NINE B.V. behoudt zich het recht voor om de in artikel 5.1 genoemde periode te verkorten danwel te verlengen met één dag voor of één dag na de betreffende periode.

6. Prijzen en beschikbaarstelling infrastructuur, middelen en mensen

6.1 Alle door PLANET NINE B.V. gepubliceerde, geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW.

6.2 Gepubliceerde en/of geoffreerde tarieven, aangeboden beschikbare reclameruimte, alsook andere gegevens van de zijde van PLANET NINE B.V. geschieden steeds onder het voorbehoud van wijziging door PLANET NINE B.V.

7. Rechten van derden

7.1 Opdrachtgever staat er voor in dat al het door hem aangeleverde materiaal en/of de door hem gewenste reclame-uiting, zij het van stoffelijke, visuele of andere aard, niets inhoudt dat een schending van enige aan een ander toekomend recht betekent.

7.2 Opdrachtgever vrijwaart PLANET NINE B.V., zowel in als buiten rechte, tegen alle aanspraken welke derden ter zake van een openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het door hem aangeleverde materiaal en/of de door hem gewenste reclame-uiting of uit welke andere hoofde dan ook jegens PLANET NINE B.V. kunnen doen gelden. Opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor door PLANET NINE B.V. dientengevolge geleden schade.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Uitvoering van opdrachten door PLANET NINE B.V. is onder voorbehoud van beschikbaarheid van advertentieruimte, productiecapaciteit en tijdige aanlevering van informatie door client.

8.2 Opdrachtgever staat er voor in dat het door hem aangeleverde materiaal en/of de door hem gewenste reclame-uiting, zij het van stoffelijke, visuele of andere aard, voldoet aan de toepasselijke Nederlandse zowel als Europese richtlijnen, reclamecodes of overheidsvoorschriften. Acceptatie van een opdracht door PLANET NINE B.V. ontslaat opdrachtgever niet van zijn hiervoor bedoelde aansprakelijkheid.

8.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor tijdige aanlevering van de voor de uitvoering van een overeenkomst vereiste materialen, overeenkomstig de aanwijzingen en technische specificaties van PLANET NINE B.V. . Indien naar het oordeel van PLANET NINE B.V. niet conform de aanwijzingen en technische specificaties wordt aangeleverd en/of niet tijdig wordt aangeleverd is PLANET NINE B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of (verdere) uitvoering af te wijzen, zonder op enigerlei wijze tot vergoeding van de eventueel door de opschorting dan wel afwijzing veroorzaakte schade jegens opdrachtgever gehouden te zijn. Indien PLANET NINE B.V. , na overleg met opdrachtgever, besluit (verdere) uitvoering af te wijzen zal dit geacht worden een annulering te zijn overeenkomstig artikel 9 en is het bepaalde in dat artikel van toepassing.

8.4 PLANET NINE B.V. is in redelijkheid gehouden een opdracht zo goed als mogelijk uit te voeren en/of te doen uitvoeren, waarbij zij de inspanningsverplichting op zich neemt de uitvoering van (promotionele) werkzaamheden te (doen) controleren.

8.5 Eventuele klachten met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst door PLANET NINE B.V. dienen door opdrachtgever schriftelijk en gespecificeerd bij PLANET NINE B.V. te worden aangemeld en wel uiterlijk binnen vijf werkdagen na aanvang van de overeengekomen campagneperiode. Indien niet aan alle voorgaande voorwaarden is voldaan, kan opdrachtgever geen enkel recht doen gelden op (gedeeltelijke) compensatie van de opdracht in de sfeer van de uitvoering dan wel op (gedeeltelijke) creditering van het orderbedrag van de betreffende overeenkomst.

8.6 Indien PLANET NINE B.V. de overeenkomst om een andere reden niet correct zou uitvoeren, kan opdrachtgever nooit meer schade vorderen dan maximaal het orderbedrag van de betreffende overeenkomst, minus alle hieraan gerelateerde externe kosten, onder meer eventuele mediavergoedingen aan derde(n), organisatie, productie, distributie en plaatsing (exclusief BTW). PLANET NINE B.V. is altijd gerechtigd om indien een deel van de overeenkomst niet correct zou zijn uitgevoerd, de daardoor ontstane schade te vergoeden door het op een later tijdstip alsnog uitvoeren van dat deel van de overeenkomst.

9 Annulering

9.1 Indien opdrachtgever de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk intrekt, dan zal opdrachtgever aan PLANET NINE B.V. over het (nog) niet uitgevoerde deel van de overeenkomst een procentuele vergoeding verschuldigd zijn over het totale orderbedrag, inclusief productiekosten:

i) bij annulering meer dan 1 maand voor de eerste datum waarop uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven (daaronder begrepen voorbereidingshandelingen) 15% van het orderbedrag bij wege van administratiekosten;
ii) bij annulering binnen 1 maand doch eerder dan 1 week voor start: 50% van het orderbedrag;
iii) bij annulering op binnen 1 week: 75% van het orderbedrag;

9.2 Indien PLANET NINE B.V. in het kader van de voorbereiding op de voorgenomen uitvoering van een overeenkomst kosten heeft gemaak dan is opdrachtgever eveneens gehouden deze werkelijk gemaakte kosten volledig aan PLANET NINE B.V. te vergoeden

10. Overmacht

10.1 PLANET NINE B.V. is te allen tijde gerechtigd de nakoming van een of meer verplichtingen uit een overeenkomst met opdrachtgever op te schorten ingeval van overmacht aan de zijde van PLANET NINE B.V., zonder dat PLANET NINE B.V. tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

10.2 Van overmacht aan de zijde van PLANET NINE B.V. is sprake indien PLANET NINE B.V. verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of de voorbereidingen ter uitvoering daarvan te voldoen, daaronder begrepen het produceren, distribueren, plaatsen, aanbrengen en/of het zicht op de reclame-uitingen geheel of deels wordt belemmerd ten gevolge van omstandigheden buiten de directe invloedssfeer van directie en/of andere leidinggevenden binnen PLANET NINE B.V. .

10.3 Onder de overmacht zoals bedoeld in artikelen 10.1 en 10.2 van deze Algemene Voorwaarden wordt in ieder geval verstaan natuurrampen, conflict-en oorlogssituaties en belemmeringen in de uitvoering door personele capaciteit die niet voorzien is zoals door ziekte.

10.4 De genoemde overmachtsituaties zoals genoemd in artikel 10.3 van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts illustratief. Het betreft geen limitatieve opsomming.

11.Opslag en bewaarplicht

11.1 Reclame-uitingen, mediaplannen, producties en analyse data welke door PLANET NINE B.V., danwel door een derde in opdracht van PLANET NINE B.V. , zijn geproduceerd ten behoeve van het nakomen van de overeenkomst, worden gedurende 1 maand opgeslagen.

11.3 Indien schade ontstaat aan een reclame-uiting, als gevolg van om standigheden buiten de directe invloedsfeer van PLANET NINE B.V. , kan PLANET NINE B.V. nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het vergoeden van de directe en/of indirecte kosten welke gemaakt moeten worden om een nieuwe reclame-uiting te produceren.

12. Betaling

12.1 Facturering van de orderbedragen, inclusief productiekosten, vindt plaats na het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij in de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Factuurbedragen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum door PLANET NINE B.V. te zijn ontvangen.

12.2 Betalingen dienen te geschieden op de wijze als op de factuur is aangegeven. Indien PLANET NINE B.V. op de vervaldag het factuurbedrag niet heeft ontvangen, is opdrachtgever in verzuim en is hij over het (restant) factuurbedrag van rechtswege een rente ad 12% op jaarbasis verschuldigd, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

12.3 Is opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening en/of na koming in en buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is opdrachtgever aan buitengerechtelijke kosten verschuldigd 15% over het orderbedrag met een minimum van € 4.500,- danwel zoveel meer als PLANET NINE B.V. zal kunnen aantonen aan buitengerechtelijke kosten te hebben moeten maken.

12.4 Opdrachtgever komt geen enkel recht toe op verrekening uit welke hoofde ook met het (restant) factuurbedrag.

13. Tussentijdse beëindiging.

13.1 PLANET NINE B.V. is gerechtigd om de overeenkomst zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, al dan niet via schriftelijke opzegging, onmiddellijk te ontbinden indien opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

13.2 Opdrachtgever wordt onder meer geacht in verzuim te zijn ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst ingeval van niet tijdige betaling, ingeval opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld. Door ontbinding overeenkomstig dit artikel wordt het volledige overeengekomen orderbedrag direct opeisbaar onverminderd het recht van PLANET NINE B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen.

14.Geschillen en rechtskeuze

14.1 Alle geschillen welke verband houden met gesloten en/of te sluiten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen, bij uitblijven van een regeling in der minne, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Op alle door PLANET NINE B.V. gesloten en te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.